web accessibility bulgarian flag english flag

Информатика

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: информатик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Специалност Информатика си поставя за цел да акцентира не само върху езиците и технологиите за програмиране, но и да покаже пътища за анализиране и решаване на разнообразни проблеми областта на софтуерното производство, компютърната графика, изкуствения интелект, мрежи, разпределени приложения, качество и сигурност на софтуера.    Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по информатика чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в информатиката и най-съвременните софтуерни технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации БАСКОМ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”. Те осигуряват необходимата подготовка на студентите за успешна реализация на трудовия пазар.

      Завършилите специалност Информатика имат задълбочени познания върху основите на информатиката и информационните процеси и модели, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти.  Дипломираните студенти по специалността са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност.

      Бакалаврите по информатика се реализират като специалисти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и други, където проектират, създават, оценяват и внедряват различни софтуерни системи, обучават потребителите на такива системи и прилагат информационни технологии в различни области на човешката практика.

      Завършилите ма­ги­стър­ска сте­пен имат въ­змож­ност да продължат обучението си за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и да се реализират ка­то пре­по­да­ва­те­ли и на­уч­ни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти, както и като експерти в частни и публични организации, при което придобиват конкурентно предимство за по-високи позиции на работното място.

Последна промяна на 16 Март 2018