web accessibility bulgarian flag english flag

Право

Професионално направление: Право

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: юрист

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години) 

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

      Пра­во­то е уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност. Об­уче­ние­то об­хва­ща след­ни­те ос­нов­ни дис­ци­пли­ни: тео­рия и ис­то­рия на пра­во­то, кон­сти­ту­цион­но пра­во, ад­ми­ни­стра­тив­но пра­во, фи­нан­со­во пра­во, граж­дан­ско пра­во, тър­гов­ско пра­во, на­ка­за­тел­но пра­во, меж­ду­на­род­но пра­во, граж­дан­ски и на­ка­за­те­лен про­цес. На­ред с глав­ни­те предмети се пре­по­да­ват и до­пъл­ни­тел­ни дисциплини, ко­и­то ос­игу­ряват спе­циа­ли­за­ция в област­та на пра­во­то. Цел­та на об­уче­ние­то е на ос­но­ва­та на усво­ения ком­плекс от прав­ни зна­ния и изу­ча­ва­не на прак­ти­ка­та по при­ла­га­не на нор­ма­тив­ни­те ак­то­ве да се под­го­твят ква­ли­фи­ци­ра­ни юри­сти. Сту­ден­ти­те се за­поз­нават с прин­ци­пи­те и ха­рак­те­ра на бъл­гар­ска­та прав­на си­сте­ма, как­то и с тен­ден­ци­и­те в ра­зви­тие­то на съ­вре­мен­ни­те ев­ро­пей­ски прав­ни си­сте­ми и пра­во­то на Ев­ро­пей­ския съ­юз. Обу­­че­ние­то се из­върш­ва под фор­ма­та на лек­ции, се­ми­нар­ни за­ня­тия, правни клиники и стажове в общините, прокуратурата и съда. Пре­по­да­ва­не­то се во­ди от ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­циа­ли­сти – ха­би­ли­ти­ра­ни и не­ха­би­ли­ти­ра­ни уче­ни и прак­ти­ку­ва­щи юри­сти.

      Срок­ът на об­уче­ние е 5 го­ди­ни. За­вър­ши­ли­те ус­пеш­но, след ка­то по­ло­жат и дър­жав­ни из­пи­ти, по­лу­ча­ват ди­пло­ма за вис­ше об­ра­зо­ва­ние, с коя­то придобиват  про­фе­си­онал­на ква­ли­фи­ка­ция „юрист“ за об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „магистър“.

      За­вър­ши­ли­те вис­ше юри­ди­че­ско об­ра­зо­ва­ние при­до­би­ват юри­ди­че­ска пра­вос­по­соб­ност след про­веж­да­не на стаж, организиран от Ми­ни­стер­ство­то на пра­восъ­ди­е­то. Те мо­гат да ра­бо­тят ка­то съ­дии, ад­во­ка­ти, про­ку­ро­ри, сле­до­ва­те­ли, юри­скон­сул­ти и юри­ди­че­ски съ­вет­ни­ци в дър­жав­ни­те и мест­ни­те ор­га­ни и ор­га­ни­за­ции, в тър­гов­ски дру­же­ства и др., като но­та­ри­у­си, ар­би­три, съ­дия-из­пъл­ни­те­ли и на други длъжности, за които се изисква юридическо образование.

Последна промяна на 11 Март 2019

Съседни