уеб достъпен сайт български език английски език

Публична администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна 

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

   „Публична администрация“ е широкопрофилна университетска специалност в професионалното направление „Администрация и управление“. Учебният план осигурява интердисциплинарност на основата на съчетаване на управленски, икономически, правни, политологични, социологически, философски и информационни дисциплини. Обучението в специалността „Публична администрация“ има за цел да подготви висококвалифицирани държавни служители, експерти и специалисти по публична администрация.

    В подготовката на студентите по тази специалност са отчетени опитът и добрите практики на водещи европейски и американски университети, институти и школи.

    Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността „Публична администрация“ могат да намерят професионална реализация в следните направления:

  • държавни служители в централната и местната администрация;
  • служители в бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред, културно-просветни организации;
  • служители в неправителствени публични организации (НПО) – сдружения, фондации и други, за реализация на публични цели;
  • служители в международни публични организации.

   Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол