уеб достъпен сайт български език английски език

Национална сигурност

Професионално направление: Национална сигурност

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: експерт по сигурността

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

       Обучението по специалността „Национална сигурност“ има за цел да подготви експерти в сферата на националната сигурност на Република България.

       Програмата осигурява придобиване на ключови компетентности чрез прилагане образователни технологии, в които се използват активни и интерактивни методи и форми на обучение. Това включва ситуационни и ролеви игри, симулации, екипна работа, учебни операции и др. с акцент върху: организационните и правни основи на националната сигурност; противодействие на тероризма; оперативно-издирвателна, разузнавателна и контраразузнавателна дейност; миграция и гранична сигурност; корпоративна сигурност; високорискови полицейски операции; криминална психология; криминалистика и криминология, киберсигурност; международна сигурност и др.

      За затвърждаване на практическите умения студентите провеждат специализирани стажове и имат възможност да се включват в работата по научни проекти, свързани със защитата на националната и корпоративната сигурност, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността, управлението на риска, защитата на критичната инфраструктура.

       Завършилите специалността „Национална сигурност“ могат да намерят професионална реализация в структурите, отговорни за защита на националната сигурност. Това са главните дирекции на Министерство на вътрешните работи: „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“, „Гранична полиция“, „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и техните териториални поделения., както и в Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Технически операции“ и др.

        Възможност за професионална реализация има и в органи на държавната и местна власт, ангажирани със сигурността, опазването на обществения ред, защитата на гражданите при бедствия и аварии. Широкият профил на специалността осигурява подготовка за работа в структури, отговорни за корпоративната сигурност на частния бизнес.

       Дипломираните бакалаври по Национална сигурност могат да продължат образованието си в магистърските програми „Мениджмънт на националната сигурност“ и „Киберсигурност“.

 

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол