web accessibility bulgarian flag english flag

Национална сигурност

Професионално направление: Национална сигурност

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: експерт по сигурността

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

    Обучението по специалност „Национална сигурност“ има за цел да подготви експерти  в сферата на националната сигурност на Република България. Те ще бъдат в състояние да изследват, дефинират и оценяват рисковете и заплахите пред националната сигурност, а също така и процесите и тенденциите, формиращи глобалния и регионалния геополитически и стратегически контекст. Програмата осигурява фундаментални знания в няколко ключови области: сигурност и отбрана, управление, икономика, политически науки, право.

    Бакалаврите, завършили специалността, ще могат да се реализират в структурите и звената от системата за сигурност  с правомощия по защитата на  националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и  в  специални органи и звена – Специализиран Отряд за Борба с Тероризма, Държавна агенция „Оперативнотехнически операции. Други възможности за професионално развитие са в Министерство на правосъдието, в органите на централна държавна власт и  управление, на местна власт и самоуправление, ангажирани с дейности по осигуряване на сигурността и отбраната, опазване на обществения ред, управление на кризи и защита от бедствия и аварии  на териториите и населените места.

За добрата подготовка и придобиване на необходимите компетентности от  студентите е предвидено обучение в два модула: 

1) Национална и корпоративна сигурност.

2) Европейска сигурност и отбрана.

Желаещите могат да продължат обучението си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 17 Януари 2019