уеб достъпен сайт български език английски език

Счетоводство

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

      

  "Счетоводство" е университетска специалност в професионално направление Икономика, която предвижда обучение на студенти в областта на приложната икономика. Специалност "Счетоводство" дава общоикономически познания, както и професионални знания и умения, свързани с цялостното отразяване, анализ и контрол на стопанския процес. Организацията на обучението в тази специалност осигурява задълбочена теоретична и практико-приложна подготовка в областта на текущото отразяване, обобщаването и анализа на счетоводната информация.

  Успешно дипломираните бакалаври могат да работят като оперативни счетоводители и приложни икономисти във всяка стопанска област, в бюджетните организации, в областта на външния данъчен контрол, във финансово-кредитните институции.

  Желаещите имат възможност да продължат обучението си в магистърските програми на Факултета.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол