web accessibility bulgarian flag english flag

Счетоводство

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна (задочната форма е само в платено обучение)

Балообразуване: вж. Приложение № 1

      

    „Счетоводство“ е университетска специалност в професионалното направление „Икономика“.

    Обучението в специалността „Счетоводство“ предоставя на студентите специфични икономически знания, които са необходими за решаването на конкретни проблеми в областта на счетоводството и одита на предприятия от различни стопански отрасли, публичния сектор, банковата система и други банкови и финансови институции, застрахователни компании, социалноосигурителни дружества. Студентите придобиват практически знания и умения, които им позволяват да изпълняват широк кръг от дейности и задачи, свързани с отчитане, контрол и управление на финансови и нефинансови предприятия и дружества.

    Организацията на обучението в специалността „Счетоводство“ осигурява бързо и лесно адаптиране към потребностите на практиката.

    Теоретичната и практическата подготовка на успешно дипломираните бакалаври им позволява да се реализират като аналитични специалисти и експерти в областта на счетоводството в различните форми на съвременните организации.

    Желаещите могат да продължат обучението си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 25 Март 2019