уеб достъпен сайт български език английски език

Маркетинг

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 3 – за филиала в гр. Смолян (само задочно платено обучение)

 

   „Маркетинг“ е университетска специалност, в която се усвоява широк профил от знания по икономика. Придобиват се конкретни знания за маркетинговия процес, маркетинговия мениджмънт, потребителското поведение, съвременните тенденции в развитието на международния маркетинг и инструментите на маркетинговия микс. В хода на обучението се усвояват умения и компетенции за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, успешно сегментиране, разработване на маркетингови стратегии за навлизане на пазара, стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

   Завършилите специалността могат успешно да се реализират на експертни и ръководни позиции в различни организации от частния и публичния сектор.

   Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

   Забележка: Обучението по тази специалност във филиала в гр. Смолян се провежда при минимум 15 записали се студенти.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол