web accessibility bulgarian flag english flag

Маркетинг

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна (задочната форма е само в платено обучение)

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 3 – за филиала в гр. Смолян (само задочно платено обучение)

 

      „Мар­ке­тин­г“ е уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност, в коя­то се усво­ява ши­рок про­фил от зна­ния по ико­но­ми­ка и упра­вле­ние, придобиват се кон­крет­ни поз­на­ния за мар­ке­тин­го­вия про­цес и мар­ке­тин­го­ва­та дей­ност на от­дел­ни па­за­ри и в сфе­рите на сто­пан­ския жи­вот на раз­лич­ни упра­влен­ски рав­ни­ща. При­до­би­ват се уме­ния за про­ек­ти­ра­не и про­веж­да­не на мар­ке­тин­го­ви проуч­ва­ния, за раз­ра­бо­тва­не на мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии, тех­ни­ки и прак­ти­ки за нав­ли­за­не на па­за­ра, за ста­би­ли­зи­ра­не и раз­ши­ря­ва­не на па­зар­ни по­зи­ции.

      За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та мо­гат ус­пеш­но да се ре­а­ли­зи­рат в биз­не­са и в упра­вле­ние­то.

      Же­ла­ещи­те мо­гат да продъл­жат об­ра­зо­ва­ние­то си в ма­ги­стър­ските про­гра­ми на фа­ку­лте­та.

Забележка: Обучението по тази специалност във филиала в  гр. Смолян се провежда при минимум 15 записали се студенти

Последна промяна на 25 Март 2019