уеб достъпен сайт български език английски език

Мениджмънт на туристическия бизнес

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     „Мениджмънт на туристическия бизнес“ е университетска специалност в професионалното направление „Администрация и управление“. Студентите получават задълбочена академична и практическа подготовка за ефективното управление на класическите и модерните направления в туризма. Обучението се провежда по учебен план, разработен в съответствие с националния и световния опит в подготовката на мениджъри според изискванията на туристическия сектор. В целия курс на обучение е отделено специално внимание на чуждоезиковата подготовка по английски и руски език. Завършилите специалността студенти могат успешно да се реализират като висши и средни мениджъри в туризма, както и като функционални специалисти, аналитици, експерти и предприемачи в туристическия бизнес.

     Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол