уеб достъпен сайт български език английски език

Международни икономически отношения

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      „Меж­ду­на­род­ни­ ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния“ е уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност в про­фе­си­онал­ното на­пра­вле­ние „Ико­но­ми­ка“. По та­зи спе­циал­ност се об­уча­ват сту­ден­ти в ре­но­ми­ра­ни вис­ши учи­ли­ща и фа­ку­лте­ти по ико­но­ми­ка.

      Сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват ши­ро­ко­про­фил­на ико­но­ми­че­ска под­го­тов­ка, зна­ния за ин­тер­на­цио­на­ли­за­ция­та на ико­но­ми­че­ския жи­вот и гло­ба­ли­за­ция­та на све­тов­но­то сто­пан­ство, за ре­гио­нал­ни­те ико­но­ми­че­ски тен­ден­ции. При­до­би­ват се уме­ния за при­ла­га­не на тех­ни­ки и про­це­ду­ри за осъ­ще­ствя­ва­не на вън­шно­тър­гов­ски опе­ра­ции, за взе­ма­не на ико­но­ми­че­ски ре­ше­ния в ди­на­мич­ната меж­ду­на­род­на сре­да.

      Об­уче­ние­то се про­веж­да по уче­бен план, раз­ра­бо­тен в съот­вет­ствие с бъл­гар­ския и чуж­де­стран­ния опит, как­то и с дър­жав­ни­те изис­ква­ния.

      За­вър­ши­ли­те мо­гат да се ре­а­ли­зи­рат ус­пеш­но в меж­ду­на­род­ни ико­но­ми­че­ски ор­га­ни­за­ции, вън­шно­тър­гов­ски и ва­лут­но-фи­нан­со­ви ин­сти­ту­ции.

      Же­ла­ещи­те да продъл­жат об­ра­зо­ва­ние­то си мо­гат да спе­циа­ли­зи­рат в ма­ги­стър­ски про­гра­ми на фа­ку­лте­та.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол