уеб достъпен сайт български език английски език

Икономика и бизнес

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна 

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    „Икономика и бизнес“ е университетска специалност, в която се получават широк профил от теоретични и практически икономически знания и тяхното приложение в реалния бизнес. Учебният план на специалността  е разработен в консултации с представители на бизнеса, като е отчетен и опита на водещи наши и чуждестранни университети. Обучението се осъществява от преподаватели с висок академичен и практически опит, като е предвидено и преддипломно практическо обучение, съобразено с предпочитанията на студентите.

      Завършилите специалността могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси в големи национални и международни корпорации; аналитични специалисти по бизнес планиране, управление на човешките ресурси и маркетинг в средни и малки предприятия; експерти  по разработване и управление на инвестиционни проекти и иновации в бизнес организации; аналитични специалисти в консултантски и научноизследователски организации;  експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация,   както специалисти по макроикономически и бизнес анализи, по планиране и прогнозиране.

      Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 30 Май 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол