уеб достъпен сайт български език английски език

Политология

Професионално направление: Политически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: политолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      „Политология“ е университетска специалност в професионалното направление „Политически науки“. Студентите получават базови знания за теоретичните основи на политиката и политологията, социологията, икономиката, управлението и усвояват професионални умения за изследване, анализ, оценка и мениджиране на политически процеси, дейности и отношения.

     Обучението акцентира върху политическите и икономическите проблеми в управлението и функционирането на обществото, което прави квалификацията на студентите уникална и конкурентоспособна.

     Придобитите знания и умения за вътрешната, регионалната и международната политика, глобалната политическа промяна, политическия маркетинг, моделирането и прогнозирането на взаимодействията между политическите, икономическите и социалните структури са предпоставка за успешна професионална реализация.

    Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни и иновативни методи, с модерна дигитална техника и средства (мултимедии, видеофилми, симулации и др).

    Професионалната квалификация „политолог“ е основна предпоставка за реализация и заемане на професионални позиции като: служители в публичната администрация и държавни институции, консултанти или политически съветници към институциите на централната и местната власт, сътрудници и консултанти в национални и международни публични професионални политически и неполитически структури, сътрудници и експерти в световни и регионални междудържавни организации, неправителствени организации, независими експерти и професионални анализатори.

    Предлага се атрактивно, модерно, иновативно и конкурентоспособно обучение от квалифицирани преподаватели. ФИСН има сключени договори по програмите за европейска мобилност в сферата на образованието, които предоставят възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни на политологията специалности в авторитетни университети в Европа и държавите в региона.

    Дипломираните бакалаври по политология могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол