уеб достъпен сайт български език английски език

Биология и управление на природните ресурси

(Обучението се провежда само във филиала в гр. Кърджали.)

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биолог с компетенции по управление на природните ресурси

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 2

 

   Специалността „Биология и управление на природните ресурси“ в този вид не се предлага в други висши училища в страната. Разкриването ѝ се аргументира със значимите екологични проблеми на нашето съвремие, породени от мощното влияние на антропогенния фактор върху околната среда. В голяма степен тези проблеми са свързани с опазването и управлението на природните ресурси, което доведе до растяща потребност от нов тип специалисти, които съчетават добра теоретична и практическа подготовка в две направления – биологично и административно.

  Спецификата на бакалавърската програма „Биология и управление на природните ресурси“ аргументира необходимостта от придобиване на знания в тези две основни направления чрез заложените фундаментални и специфични надграждащи биологични и икономически дисциплини. Така се постига основната цел – да се дадат на студентите широки познания в областта на биологията, екологията и опазването на околната среда и мениджмънта. В хода на обучението се изучават основни биологични структури и процеси, овладяват се методи и подходи за изучаването на растителните и животинските биоресурси. Студентите придобиват солидни теоретични знания и практически умения в областта на природни науки като ботаника, зоология, екология и др., съчетани с методите и критериите за оценка на състоянието на околната среда, запознават се и с методите на биологичния мониторинг, както и с българското и международното законодателство в областта на околната среда.

  Обучението на студентите по специалността „Биология и управление на природните ресурси“ се провежда според утвърдена учебна документация и съгласно с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. Учебният процес е осигурен с необходимия брой висококвалифицирани хабилитирани преподаватели главно от Биологическия факултет на Пловдивския университет. Филиалът в Кърджали предоставя на студентите необходимите условия за аудиторна и извънаудиторна дейност – учебни зали и специализирани лаборатории, а практическото обучение се провежда в естествена среда.

  Бакалаврите по биология с компетенции в областта на управлението на природните ресурси могат да намерят реализация във всички сфери, в които се разработват проблемите на опазването, обогатяването и възпроизводството на околната среда – в различни научноизследователски звена, в учебни и специализирани производствени лаборатории, във висши училища, във фирми, занимаващи се с екологични експертизи и разработване на проекти по управление на природните ресурси, в общините и кметствата – като експерти по проблеми на екологията и опазването на околната среда, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.

Специалността „Биология и управление на природните ресурси“ е акредитирана с оценка 9.49 от Националната агенция по оценяване и акредитация (протокол № 9/29.03.2021 г).

Последна промяна на 18 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол