web accessibility bulgarian flag english flag

Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали

    Във филиала се осъществява обучение по специалностите „Български език и английски език“, „Български език и история“, „История и английски език“, „Гражданско образование и български език”, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Биология и управление на природните ресурси“ и „Туризъм“, които са представени при съответните факултети.

Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;

Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;

История и английски език;

Български език и гражданско образование;

На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;

Предучилищна педагогика и чужд език;

Био­ло­гия и управление на природните ресурси.

Последна промяна на 02 Април 2019