уеб достъпен сайт български език английски език

Начална училищна педагогика и чужд език

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, начален учител и начален учител по чужд език (английски език)

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян

   

  Основните образователни цели на специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ са:

  •    Подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на началното училищно образование и други образователни институции;
  •    Осигуряване на задълбочена общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа и методическа подготовка.

  Завършилите специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ имат правоспособност да провеждат обучение по всички учебни предмети в началния етап на основното образование. Освен като начални учители, те могат да работят и като учители по чужд език в началния етап на основното образование, в школи, курсове и алианси за ранно и начално езиково обучение. Подготвени са да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции.

  Чуждият език, по който се формират групи в курса на обучение, е английски език.

  По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

  Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

  Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол