web accessibility bulgarian flag english flag

Графичен дизайн с реклама

Професионално направление: Изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: художник-графичен дизайнер

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Завършилите специалността ще могат да работят като широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направлението „Изобразително изкуство“. Те могат да се реализират като дизайнери, работещи в дизайнерски студия и рекламни агенции, печатници, издателства. Получената подготовка е предпоставка за реализация на студентите и като художници в други области на изкуството.

      В учебния план на специалността се отчитат всички необходими знания и умения за графичния дизайнер. Обучението на студентите е подсигурено със съответните задължителни учебни дисциплини, групирани в три блока - Обща изобразителна подготовка, Графичен дизайн с технологии, Реклама и рекламни комуникации:

  • В първия се включват теоретични и практически дисциплини, чрез които се развиват художествените дарования и се дава обща художествена подготовка. Специално внимание се обръща на уменията за работа със специализирани графични компютърни програми. В този модул се изучават Увод в теорията на визуалните изкуства, История на изкуството, Рисуване и визуално проучване, Живопис и цветознание, Графика, Пластика, Компютърни приложения, Дигитална фотография и други учебни дисциплини.
  • Вторият блок учебни дисциплини покрива изцяло онези специални теоретични знания и практически умения, които са необходими за успешната реализация на графичния дизайнер. Изучават се Увод в графичния дизайн, Шрифт и типография, Дизайн на периодични издания, Дизайн на книгата, Илюстрация, Опаковка, Рекламен дизайн, Постер и други.
  • Третият блок осигурява на студентите основните икономически знания, отнасящи се до рекламата. В него се изучават: Основи на икономиката, Реклама, Текст и редактиране в рекламния дизайн, Бизнес комуникации и връзка с обществеността, Потребителско поведение и други.

      Освен задължителните учебни дисциплини, на студентите се предлагат и множество допълнителни избираеми и факултативни дисциплини, с които те могат да разширят, както своята художествена и обща култура, така и изобразителните си умения.

      В резултат на цялостния образователен  процес студентите получават фундаментална подготовка по графичен дизайн и ключови умения за създаване на дизайнерски проекти, задълбочени знания в областта на изкуството, специализирана художествена подготовка в няколко направления, както и знания в областта на рекламата.

 

Последна промяна на 13 Март 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg