уеб достъпен сайт български език английски език

Графичен дизайн с реклама

Професионално направление: Изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: художник, графичен дизайнер

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Завършилите специалността „Графичен дизайн с реклама“ ще могат да работят като широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направлението „Изобразително изкуство“. Те могат да се реализират като дизайнери, работещи в дизайнерски студиa и рекламни агенции, печатници, издателства. Получената подготовка е предпоставка за реализация на студентите и като художници в други области на изкуството.

   В учебния план на специалността се отчитат всички необходими знания и умения за графичния дизайнер. Обучението на студентите е подсигурено със съответните задължителни учебни дисциплини, групирани в три блока – Обща изобразителна подготовка, Графичен дизайн с технологии, Реклама и рекламни комуникации:

  • В първия се включват теоретични и практически дисциплини, чрез които се развиват художествените дарования и се дава обща художествена подготовка. Специално внимание се обръща на уменията за работа със специализирани графични компютърни програми. В този модул се изучават дисциплините Увод в теорията на визуалните изкуства, История на изкуството, Рисуване и визуално проучване, Живопис и цветознание, Графика, Пластика, Компютърни приложения, Дигитална фотография и други учебни дисциплини.
  • Вторият блок покрива изцяло онези специални теоретични знания и практически умения, които са необходими за успешната реализация на графичния дизайнер. Изучават се учебните дисциплини Увод в графичния дизайн, Шрифт и топография, Дизайн на периодични издания, Дизайн на книгата, Илюстрация, Опаковка, Рекламен дизайн, Постер и други.
  • Третият блок осигурява на студентите основните икономически знания, отнасящи се до рекламата. В него се изучават дисциплините: Основи на икономиката, Реклама, Текст и редактиране в рекламния дизайн, Бизнес комуникации и връзки с обществеността, Потребителско поведение и други.
  • Освен задължителните учебни дисциплини на студентите се предлагат и множество допълнителни избираеми и факултативни дисциплини, с които те могат да разширят както своята художествена и обща култура, така и изобразителните си умения.

   В резултат на цялостния образователен процес студентите получават фундаментална подготовка по графичен дизайн и ключови умения за създаване на дизайнерски проекти, задълбочени знания в областта на изкуството, специализирана художествена подготовка в няколко направления, както и знания в областта на рекламата.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол