уеб достъпен сайт български език английски език

Специална педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: ресурсен учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Получената професионална квалификация на завършилите специалността „Специална педагогика“ дава възможност за работа като ресурсни учители в детски градини и в училища, в логопедични кабинети, специализирани учебно-възпитателни заведения за деца със специални образователни потребности, психо-неврологични диспансери, специални учебно-професионални заведения, домове за деца и юноши, рехабилитационни и психодиагностични центрове, медико-социални центрове,  домове за социални грижи и в Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

  Изучават се фундаментални психологически, педагогически и методически,дисциплини: психология, педагогика, психолингвистика, психодиагностика, психология на общуването, съвременен български език и др.

  Специализиращата част на обучението включва специална педагогика, психология на деца и ученици със специални образователни потребности, обща подкрепа за деца/ученици със специални образователни потребности, допълнителна подкрепа за личностно развитие, методики на обучение на деца/ученици със специални образователни потребности и др. 

  В процеса на обучение се провеждат текуща педагогическа, лятна и стажантска практика.

  По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

  Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

  Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Специална педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 12 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол