уеб достъпен сайт български език английски език

Социални дейности

Професионално направление: Социални дейности

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социален работник

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Обучението на студентите в специалност „Социални дейности“ е ориентирано към подготовка на квалифицирани и компетентни специалисти с възможност за практическа, управленска и изследователска реализация в дейности, насочени към подкрепа, подпомагане и социално включване на лица, семейства, групи и общности в риск, осъществявани в системата на социалните институции в Република България (държавни, общински, с нестопанска цел). Завършилите специалността придобиват квалификация „социален работник“ и имат възможност за професионална реализация в сферата на социалните дейности в структури от различен тип – териториални подразделения на Агенцията по социално подпомагане и Агенцията по заетостта, държавни, общински и частни социални институции за предоставяне  социални услуги на лица в неравностойно положение от различни групи, в структури на централната, областната и общинската администрация.  

  Специалност „Социални дейности“ има за цел подготовката на професионалисти с широк профил на необходимите умения и компетенции за работа в различните структури в социалната сфера чрез съчетаването на научно-теоретична с професионално-практическа подготовка както в областта на социалната работа, така и по отношение на специфичните социални проблеми на лица, семейства, групи и общности в риск.

  Обучението в специалност „Социални дейности“ има интердисциплинарен характер и е ориентирано към придобиването на теоретическа, практическа и управленска подготовка чрез включването на разнообразни дисциплини - социални, икономически, управленски, психологически, педагогически, юридически, медицински, Фундаменталната подготовка на студентите се осигурява чрез изучаването на широк спектър от учебни дисциплини в областта на хуманитарните и обществените науки. Базовите познания в областта на социалната работа се допълват от задълбочена практическа подготовка в различни социални институции с цел изграждане на специализирани умения за решаване на специфичните социални проблеми на лица, групи и общности.

  Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си не по-малко от една година за придобиване на образователно-квалифика­ционната степен „магистър“, чрез която получават по-тясна специализираща подготовка в областта на управлението на социални институции и социалното предприемачество.  

 

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол