уеб достъпен сайт български език английски език

Начална училищна педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, начален учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

   Специалността „Начална училищна педагогика“ е свързана с подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на началното училищно образование и други образователни институции.

   Обучението на студентите от тази специалност осигурява придобиване на широкопрофилна специализирана и интердисциплинарна подготовка за изпълнение на професионална дейност съобразно със стандартите в националната квалификационна рамка и изискванията към бъдещите учители в началния етап на основното образование.

   Завършилите специалността „Начална училищна педагогика“ имат правоспособност да провеждат обучение по всички учебни предмети от началния етап на основното образование. Те могат да се реализират в следните области:

  • Образование и възпитание в началния етап на основното образование (държавни, общински и частни училища) – като начален учител, провеждащ обучение по всички учебни предмети, или като възпитател в училища с целодневна организация на обучението;
  • Неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители на екипи или членове на екипи.

  По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

   Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

   Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 12 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол