уеб достъпен сайт български език английски език

Социална педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социален педагог, възпитател

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   

    Квалификационната подготовка на студентите в специалност „Социална педагогика” осигурява динамичен комплекс от знания, умения и компетентности в областта на: Социално-педагогическа превенция, идентификация и оказване на педагогическа, експертна, консултантска, посредничека и организационна помощ при специфични проблеми, свързани със социалната адаптация, интергация, реинтеграция, рехабилитация и ресоциализация на деца, младежи и възрастни; Прилагане на методи и подходи за подкрепа на уязвими социални групи; Възпитателна и организационна дейност в училищна и извънучилищна среда; Медиация, супервизия и екипно сътрудничество със специалисти от други сфери; Подпомагане администрирането и методическо организиране на дейностите в социални и други организации.

    Обучението на студентите осигурява фундаментална подготовка по психолого-педагогически, социално-педагогически, частнонаучни, методически и практически дисциплини като: Педагогика, Психология, Философия, Социология, Правна защита на детето и личността, Семейно консултиране, Основи на диагностиката в социалната практика, Мениджмънт на социалните услуги, Методология на социалните изследвания, Методи на социалната работа, Психология на общуването и социално-педагогическо консултиране, Социално-педагогическа работа с деца и лица със зависимости, Практикум по социално подпомагане, Лятна, Текуща и Стажантска практика.

    Възможностите за професионална реализация включват: Педагогически съветник и Образователен медиатор в училища; Възпитател в училища, общежития към училища и центрове за подкрепа за личностно равитие; Възпитател и Социален педагог в социално-педагогически интернати, помощни и специализирани училища, в центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), в детски селища, в центрове за работа с деца и младежи, във възпитателни училища-интернати (ВУИ), в пенитенциарни институции; Консултант в социално-педагогически центрове и кабинети, в социално-терапевтични инситуции, в домове за възрастни хора; Експерт към регионалните управления на образованието по въпроси, свързани със специфични образователни потребности и поведенчески отклонения на децата; Инспектор в Детска педагогическа стая (след допълнителна квалификация); Социален педагог и Обществен възпитател към комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и в пробационни центрове; Екперт в отдел „Закрила на дедето” (ОЗД) към дирекции „Социално подпомагане”.

    При определени условия желаещите могат да продължат обучението си не по-малко от една година за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“, чрез която получават по-тясна специализираща подготовка по определени програми.

   Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Социална педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 12 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол