web accessibility bulgarian flag english flag

Педагогика на обучението по музика

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по музика в ДГ и СОУ

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение No 1 

 

    Дипломираните в специалността „Педагогика на обучението по музика“ могат да се реализират като:

  • Учители по музика във всички етапи на СОУ;
  • Музикални ръководители в ДГ и подготвителна група;
  • Ръководители на детски и ученически музикални формации (хорове, вокални групи, инструментални състави).

      Завършилите специалността имат подготовка и за научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието. Изучават се фундаментални музикалнотеоретични, психолого-педагогически и методически дисциплини. Наред с теоретичната подготовка се осъществява и практическа подготовка, насочена към развитие и усъвършенстване на музикалните способности и към придобиване на компетенции за преподаване на деца от детската градина и на ученици от всички етапи на СОУ. Изучава се и широк спектър от избираеми дисциплини, които позволяват специализиране на теоретичната и практическата подготовка съобразно с индивидуалните интереси.

      Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Педагогика на обучението по музика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

     За­бе­леж­ка: Обучението по тази специалност се провежда при минимум 15 записали се студенти.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg