уеб достъпен сайт български език английски език

Психология

Професионално направление: Психология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: психолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     Завършилите специалността „Психология“ са подготвени за работа в образователната сфера като училищни психолози, в здравеопазването и в институции и организации за психологическо подпомагане, в правозащитните и правораздавателните органи, в армията, в социалните грижи, социалното подпомагане и в бюрата по труда, както и за консултантска практика.

     Студентите от тази специалност усвояват система от знания и умения за съвременните психологически теории и практики, за съвременните технологии и диагностични методи на психологията, за личностната динамика и за многообразието на човешките отношения.

     Изучават се широк спектър от основни дисциплини: когнитивна психология, психология на личността, социална психология, психология на развитието, специална психология, клинична психология, консултативна психология, педагогическа психология, психолингвистика и др. Предвидена е обширна и задълбочена практическа подготовка, улесняваща бъдещата професионална реализация. Студентите имат възможност да избират според своите интереси избираеми и факултативни дисциплини, като психология на здравето, невербална комуникация, теории за привързаността, стрес и стратегии за справяне със стреса, транзакционен анализ, теория на конфликтите, психология на креативността и др.

     В края на обучението си завършилите бакалаври познават и разбират ключовите понятия в психологията, класическите теории и съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. Познават спецификата на различните психологически школи, течения, ориентации. Постигнали са компетентност относно структурата, функциите и особеностите на човешката психика и методологията за нейното теоретично и практическо изследване.

     Успешно завършилите могат да продължат обучението си в магистърските ни програми,  които предлагат специализация в областта на приложната психология, училищната психология, позитивната психология и психологията на управлението.

Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Психология“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 12 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол