web accessibility bulgarian flag english flag

Джаз и поп изпълнителско изкуство

 

Професионално направление: Музикално и танцово изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: музикален изпълнител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение No 1

 

      Завършилите специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ са подготвени за работа като изпълнители в различни формации за джаз и поп музика, в увеселителни заведения, младежки клубове, дискотеки, звукозаписни фирми, театрални трупи, мюзикълни формации, корепетитори на детски музикални състави, корепетитори в школи по съвременни танци и джаз балет, преподаватели по солфеж и специален предмет в школи по изкуствата.

      По време на обучението си студентите получават:

  • теоретична подготовка по музикални дисциплини, даващи фундаментални знания, необходими на музиканта изпълнител, чрез изучаване на теория на музиката; история на музиката; хармония; музикални форми и жанрове; история и теория на джаза и поп музиката; аранжиране за съвременни джаз и поп формации, инструментознание, български музикален фолклор;
  • целесъобразна практическа подготовка за съответната специалност, която освен овладяване на специален предмет (музикален инструмент/пеене) включва и изучаване на музикален софтуер, пиано, китара, ударни инструменти, акордеон, вокална техника;
  • възможности за специализиране и профилиране в овладяването на конкретен музикален стил;
  • обща и специализирана компютърна подготовка за нотен предпечат, компютърно създаване и обработка на музика.

      Студентите имат възможност да изучават факултативни и избираеми дисциплини, които позволяват специализиране на теоретичната и практическата подготовка според индивидуалните интереси.

      В обучението на студентите се открояват няколко приоритета:

  • обвързаност на теорията с практиката;
  • акцент върху приложната музикалноизпълнителска подготовка.

      Базисната и надграждащата музикалнотеоретична и задълбочената практическа подготовка на студентите са пряко насочени към успешна бъдеща професионална реализация. Завършилите специалността „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ биха могли да продължат обучението си в следващи образователни степени.

      За­бе­леж­ка: Обучението по тази специалност се провежда при минимум 15 записали се студенти.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg