уеб достъпен сайт български език английски език

Педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, възпитател

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   

   В специалност „Педагогика“ се предлага широкопрофилна и специализирана психолого – педагогическа, частнонаучна, методическа и практическа подготовка на студентите на съвременно равнище, предполагаща лична и професионална реализация и конкурентност на завършилите на образователния пазар. Успешно завършилите студенти получават професионална квалификация „педагог, възпитател“, позволяваща им да работят като: педагогически съветници във всички видове и степени училища или специалисти педагози в детските градини, както и в центрове за подкрепа на личностното развитие; възпитатели във всички учебно-възпитателни институции, включително и в институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития и др.), педагози в институции, където има такава длъжност; педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, включително в центровете за работа с деца; сътрудници в обществени и културни организации и институции с просветно-обрзователни функции: читалища, младежки и културни домове и др.; в регионалното управление на образованието и в общински структури за управление на образованието и културата и др.

   След края на обучението си в бакалавърската степен студентите могат да продължат обучението си в магистърски програми в професионално направление 1.2. Педагогика, както и в такива към други професионални направления с прием на неспециалисти, съобразно Закона за висше образование.

   Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол