web accessibility bulgarian flag english flag

Педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   

      За­вър­ши­лите спе­циал­ността „Пе­да­го­ги­ка“ мо­гат да из­пъл­ня­ват ос­нов­ни ви­до­ве пе­да­го­ги­че­ски дей­но­сти в област­та на об­ра­зо­ва­ние­то и дру­ги со­циал­ни сфе­ри на след­ни­те длъж­но­сти:

  • учи­тели по ня­кои учеб­ни пред­ме­ти в да­де­на сте­пен на СОУ, за ко­и­то в спе­циал­ност­та се ос­игу­ря­ва за­дъл­жи­тел­на или из­би­ра­е­ма под­го­тов­ка;
  • пе­да­го­ги­че­ски съ­вет­ни­ци или спе­циа­ли­сти пе­да­го­зи в дет­ски­те гра­ди­ни и СОУ;
  • въз­пи­та­те­ли във всич­ки ви­до­ве и сте­пе­ни сред­ни учи­ли­ща, в т.ч. учи­ли­ща ин­тер­на­ти, по­луин­тер­на­ти и ин­тер­нат­ни гру­пи, в до­мо­ве за де­ца и юно­ши; ин­спек­то­ри в дет­ски пе­да­го­ги­че­ски стаи (след съот­вет­на­та до­пъл­ни­тел­на про­фе­си­онал­на под­го­тов­ка);
  • пе­да­го­ги­че­ски ор­га­ни­за­то­ри в си­сте­ма­та на из­въ­ну­чи­лищ­ни­те дей­но­сти, вклю­чи­тел­но в цен­тро­ве­те за ра­бо­та с де­ца;
  • съ­труд­ни­ци в об­ще­стве­ни и ку­лтур­ни ор­га­ни­за­ции и учреж­де­ния, има­щи про­свет­но-об­ра­зо­ва­тел­ни функ­ции: чи­та­ли­ща, мла­деж­ки и ку­лтур­ни до­мо­ве и клу­бо­ве и др.;
  • упра­влен­ски длъж­но­сти в ре­гио­нал­ни ин­спек­то­ра­ти и об­щин­ски струк­ту­ри за упра­вле­ние на об­ра­зо­ва­ние­то и ку­лту­ра­та.

      По вре­ме на след­ва­не­то си студентите мо­гат да изу­ча­ват до­пъл­ни­тел­ни дис­ци­пли­ни (сре­щу за­пла­ща­не), чрез ко­и­то да при­до­бият ши­ро­ко­про­фил­на ква­ли­фи­ка­ция „дет­ски и на­ча­лен учи­тел“, за която се получава отделно от дипломата удостоверение.

      За­бе­леж­ка: Не се прие­мат до­ку­мен­ти на кан­ди­дат­ства­щи­те за спе­циал­ността „Пе­да­го­ги­ка“ без удо­сто­ве­ре­ние за пред­ва­ри­тел­но из­дър­жан из­пит, из­да­де­но от ко­ми­сия­та за про­вер­ка на го­вор­ни­те и ко­му­ни­ка­тив­ни­те спо­соб­но­сти.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg