уеб достъпен сайт български език английски език

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски и начален учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали

 

   Основните образователни цели на специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ са:

  • Подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на предучилищното и началното училищно образование и други образователни институции;
  • Осигуряване на задълбочена общообразователна, психолого-педагоги­ческа и методическа подготовка.

    Педагого-психологическата и методическата подготовка на бъдещите детски и начални учители е насочена към овладяването на:

  • Психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст;
  • Основите на съвременните образователни технологии за работа в детската градина и в началния етап на образование;
  • Особеностите и изискванията на европейските програми и модели за предучилищно и начално образование.

    Завършилите имат правоспособност да работят като: учител в детската градина/учител в подготвителна група в училище; учител по музика в детска градина; учител в начален етап на основното образование; учител в група за целодневна организация на учебен ден I – IV клас; учител по религия начален етап на основното образование I – IV клас; учител по музика в занимания по интереси; учител в група за предучилищно образование в специално училище; възпитател в общежитие към училище или в Център за подкрепа за личностно развитие; учител в занималня по интереси и др.

    Бакалаврите могат да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции.

   По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета. Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

   Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол