web accessibility bulgarian flag english flag

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски учител и начален учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Основните образователни цели на специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ са:

  • Подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на предучилищното и началното училищно образование и други образователни институции;
  • Осигуряване на задълбочена общообразователна, психолого-педаго­ги­чес­ка и методическа подготовка.

   Педагого-психологическата и методическата подготовка на бъдещите детски и начални учители е насочена към овладяването на:

  • Психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст;
  • Основите на съвременните образователни технологии за работа в детската градина и в началния етап на образование;
  • Особеностите и изискванията на европейските програми и модели за пред­училищно и начално образование.

    Завършилите имат правоспособност да работят като: начален учител; детски учител; възпитател в началния етап на СОУ; педагогически съветник; домашен възпитател; ръководител на държавни и частни специализирани учебни заведения.

    Бакалаврите могат да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции.

    По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета. Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

    За­бе­леж­ка: Не се прие­мат до­ку­мен­ти на кан­ди­дат­ства­щи­те за спе­циал­ността „Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка“ без удо­сто­ве­ре­ние за пред­ва­ри­тел­но из­дър­жан из­пит, из­да­де­но от ко­ми­сия­та за про­вер­ка на го­вор­ни­те и ко­му­ни­ка­тив­ни­те спо­соб­но­сти.

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg