web accessibility bulgarian flag english flag

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по изобразително изкуство

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    В програмата на специалността са представени фундаментални и приложни курсове в няколко дяла: Философия, Психология, Педагогика, Теория и история на изкуството, Теория и методика на изобразителното изкуство, Художествена практика, Езиково обучение. В тези дялове са включени различни дисциплини, като Естетика, Визуални изкуства, История на изкуството, Пластична анатомия, Перспектива, Психология на изкуството, Методика на изобразителното изкуство и др. Важно място има художествената практика: рисуване, живопис, скулптура, графика, декоративни изкуства, графичен дизайн, неконвенционални изкуства, компютърна графика, фотография, които осигуряват необходимата художественопрактическа подготовка. Включени са и летни учебни практики – пленер и образователни екскурзии.

    Програмата има следните приоритети:

  • обвързаност на образованието с практиката;
  • акцент върху художествената практика.

    Завършилите специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ се реализират като:

  • учители по изобразително изкуство в началния (I – IV клас), средния
    (V – VIII клас) и горния (IX – XII клас) етап на СОУ;
  • ръководители на ателиета (школи) по различни видове изкуства;
  • преподаватели по дисциплини от областта на изобразителното изкуство в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство (I – VIII клас) и паралелки с профил „Изобразително изкуство“ от VIII до XII клас;
  • преподаватели по изобразително изкуство в междуучилищни центрове и социални заведения;
  • ръководители на извънкласни дейности по изобразително изкуство, пленери и др.

     Завършилите са подготвени да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции.

     Получената специална подготовка създава предпоставки за реализацията на студентите като художници в различните сфери на изобразителните изкуства и компютърния дизайн.

     За­бе­леж­ка: Не се прие­мат до­ку­мен­ти на кан­ди­дат­ства­щи­те за спе­циал­ността „Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство“ без удо­сто­ве­ре­ние за пред­ва­ри­тел­но из­дър­жан из­пит, из­да­де­но от ко­ми­сия­та за про­вер­ка на го­вор­ни­те и ко­му­ни­ка­тив­ни­те спо­соб­но­сти.

     За­бе­леж­ка: Обучението по тази специалност ще се проведе при минимум 15 записали се студенти.

Последна промяна на 19 Януари 2017
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg