уеб достъпен сайт български език английски език

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по изобразително изкуство

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   В програмата на специалността са представени фундаментални и приложни курсове в няколко дяла: Философия, Психология, Педагогика, Теория и история на изкуството, Теория и методика на изобразителното изкуство, Художествена практика, Езиково обучение. В тези дялове са включени различни дисциплини, като Естетика, Визуални изкуства, История на изкуството, Пластична анатомия, Перспектива, Психология на изкуството, Методика на изобразителното изкуство и др. Важно място има художествената практика: рисуване, живопис, скулптура, графика, декоративни изкуства, графичен дизайн, неконвенционални изкуства, компютърна графика, фотография, които осигуряват необходимата художествено-практическа подготовка. Включени са и летни учебни практики – пленер и образователни екскурзии.

  Програмата има следните приоритети:

  • обвързаност на образованието с практиката;
  • акцент върху художествената практика.

   Завършилите специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ се реализират като:

  • учители по изобразително изкуство в началния (I – IV клас), средния
    (V – VIII клас) и горния (IX – XII клас) етап на СУ;
  • ръководители на ателиета (школи) по различни видове изкуства;
  • преподаватели по дисциплини от областта на изобразителното изкуство в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство (I – VIII клас) и паралелки с профил „Изобразително изкуство“ от VIII до XII клас;
  • преподаватели по изобразително изкуство в междуучилищни центрове и социални заведения;
  • ръководители на извънкласни дейности по изобразително изкуство, пленери и др.

   Завършилите са подготвени да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции.

   Получената специална подготовка създава предпоставки за реализацията на студентите като художници в различните сфери на изобразителните изкуства и компютърния дизайн.

   Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

  Забележка: Обучението по тази специалност ще се проведе при минимум 15 записали се студенти.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол