уеб достъпен сайт български език английски език

Предучилищна педагогика и чужд език

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали

 

    Учебният план на специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ се реализира в продължение на 8 семестъра, след които абсолвентите полагат държавни изпити или защитават дипломна работа. Обучението включва цикъл дисциплини от областта на педагогиката, психологията, технологии по основните направления в предучилищното образование и управлението на детските заведения. Студентите с допълнителен чуждоезиков профил получават сериозна  езикова и методическа подготовка, насочена към най-съвременните подходи и методи на работа. Бъдещите детски учители ще могат успешно да ангажират децата в автентични комуникативни ситуации на чужд език, които допълнително да стимулират тяхната креативност, автономност и самоувереност. Широкият спектър от избираеми дисциплини позволява на студентите да конкретизират интересите си по посока на своята бъдеща професионална реализация. Трите форми на практическо обучение – наблюдения, текуща и стажантска практика, допринасят за изграждане на стратегии за педагогическо взаимодействие между педагог, дете, родител. Балансираното присъствие на теория и практика при подготовката на студентите е гаранция за успешна бъдеща професионална реализация.

     По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

     Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

     Завършилите специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ могат да бъдат педагози в детски ясли, детски учители в общинските и частните детски градини; учител по музика в детска градина; учител в подготвителна група в училище; учител в занималня по интереси, в Центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата; учител по музика в занимания по интереси; учител по изобразително изкуство и/или приложно изкуство в занимания по интереси; учител в група за предучилищно образование в специално училище.

     Бакалаврите могат да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции.

Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 10 Май 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол