уеб достъпен сайт български език английски език

Предучилищна педагогика и чужд език

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    

      Учебният план на специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ се реализира в продължение на 8 семестъра, след които абсолвентите полагат държавни изпити или защитават дипломна работа. Обучението включва цикъл дисциплини от областта на педагогиката, психологията, технологии по основните направления в предучилищното образование и управление на детските заведения. Подготовката по чужд език се реализира през целия курс на обучението. Широкият спектър от избираеми дисциплини позволява на студентите да конкретизират интересите си по посока на своята бъдеща професионална реализация. Трите форми на практическо обучение – наблюдения, текуща и стажантска практика, допринасят за изграждане на стратегии за педагогическо взаимодействие между педагог и дете. Балансираното присъствие на теория и практика при подготовката на студентите е гаранция за високото качество на тяхната бъдеща професионална реализация.

      Завършилите специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ могат да бъдат педагози в детски ясли, детски учители в общинските и частните детски градини, както и учители по английски език в общинските и частните детски градини, в курсовете, школите и алиансите за ранно чуждоезиково обучение. Придобилите тази професионална квалификация могат да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности както в системата на образованието, така и в институции, имащи образователно-просветни функции.

      Чуждият език, по който се формират групи в курса на обучение, е английски език.

      По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

      Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

      Бакалаврите могат да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции.

      Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Предучилищна педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 12 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол