уеб достъпен сайт български език английски език

Музика

Професионално направление: Музикално и танцово изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: музикален изпълнител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение No 1 

    

  Специалността „Музика“ определя насочеността при обучението на студентите в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ към формиране на:

  • музикалноизпълнителски умения;
  • високи професионални компетенции за осъществяване на изпълнителска дейност.

  Дипломираните могат да се реализират като:

  • Музикални изпълнители (певци/инструменталисти);
  • Преподаватели по музикален инструмент/пеене в школи по изкуствата;
  • Ръководители на различни музикално-творчески колективи;
  • Диригенти на хорови и инструментални състави.

  По време на обучението си студентите получават теоретична и практическа подготовка по музикални дисциплини, необходими на музиканта като изпълнител. Обучението осигурява познаване на спецификата на музикално-изпълнителската практика.

  Приоритет в подготовката на студентите е интердисциплинарното обучение, широко отворено към музикалното изкуство.

Забележка: Обучението по тази специалност се провежда при минимум 10 записали се студенти.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол