уеб достъпен сайт български език английски език

История и география

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по история и по география

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 3

 

  Обучението по специалността „История и география“ стъпва върху равнопоставеността на двете направления с цел подготовката на висококвалифицирани, модерни и креативни специалисти с фундаментална подготовка в областта на историческата и географската наука. Подобно интердисциплинарно съчетание предоставя по-богати възможности за реализация и развитие в различни обществени сфери.

  Курсът на обучение дава познания по основните дисциплини в областта на историческото и географското знание – българска, балканска и световна история, архивистка, археология и музеология; геоморфология и картография, климатология и хидрология, социално-икономическа и регионална география, география на България, Европа и континентите. Учебният план е структуриран в три направления – История, География и Методически блок, като се поддържа необходимият баланс между основната широкопрофилна подготовка и специфичните знания. В хода на следването са предвидени учебни екскурзии и летни експедиции за теренна работа. Намерено е оптимално съотношение между теоретичната и практическата подготовка, което дава възможност да се реализира качествено обучение на студентите и осигурява условия за последващото им развитие като конкурентоспособни специалисти на европейско ниво.

  Учебният план е в съответствие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. В рамките на следването си студентите имат възможност да се обучават и в европейски университети по линия на международни образователни програми за студентска мобилност с гарантирано пълно академично признаване на натрупаните там кредити.

  Завършилите специалността „История и география“ придобиват професионална квалификация „учител по история и по география“ и се нареждат на 6-о образователно и квалификационно ниво според Европейската квалификационна рамка (ЕКР), подниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР). Според националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) се включват в клас 2 – Аналитични специалисти, подклас 23 – Преподаватели и регламентираните съответни групи и единични групи.

  Усвоените знания и умения гарантират успешната реализация на завършилите специалността:

  • в областта на образованието – като преподаватели по история и география, експерти, специалисти в регионалните управления на образованието, консултанти по научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието;
  • в местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации и институции, като експерти по география, история и културно-историческото наследство на страната ни;
  • в институциите на паметта (музеи, архиви и библиотеки) – като специалисти, организатори, уредници и др.;
  • в печатните и в електронните медии – като консултанти по етнически и религиозни въпроси и др.;
  • в областта на туризма – като организатори, сътрудници, екскурзоводи и др.
Последна промяна на 18 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол