web accessibility bulgarian flag english flag

История и география

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по история и по география

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 3

 Обучението по специалността “История и география” стъпва върху равнопоставеността на двете направления с цел подготовката на висококвалифицирани, модерни и креативни  специалисти с  фундаментална подготовка в областта на историческите и географските науки. Подобно интердисциплинарно съчетание предоставя по-богати възможности за реализация и развитие в различни обществени сфери.

Курсът на обучение дава познания по основните дисциплини в областта на историческото и географското знание – българска, балканска и световна история, архивистка, археология и музеология; геоморфология и картография, климатология и хидрология, социално-икономическа и регионална география, география на България, Европа и континентите. Учебният план е структуриран в три направления – история, география и методически блок, като се поддържа необходимият баланс между основната широкопрофилна подготовка и специфичните знания. В хода на следването са предвидени  учебни екскурзии и летни експедиции за теренна работа. Намерено е оптимално съотношение между теоретичната и практическата подготовка, което дава
възможност да се реализира качествено обучение на студентите и осигурява условия  за последващото им  развитие като конкурентноспособни специалисти на европейско ниво.

 Учебният план е в съответствие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. В рамките на следването си студентите имат възможност да се обучават и в европейски университети по линия на международни образователни програми за студентска мобилност с гарантирано пълно академично признаване на натрупаните там кредити.

Завършилите специалност “История и география” придобиват професионална квалификация „учител по история и по география“  и се нареждат на 6-то образователно и квалификационно ниво според Европейската квалификационна рамка (ЕКР),  подниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР). Според националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)  се включват в клас 2 – Аналитични специалисти, подклас 23 – Преподаватели и регламентираните съответни групи и единични групи.

Усвоените знания и умения гарантират успешната реализация на завършилите специалността:

  • в областта на образованието - като преподаватели по история и география, експерти, специалисти в регионалните управления на образованието, консултанти по научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието;
  • в местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации и институции, като експерти по география, история и културно-историческото наследство на страната ни;
  • в институциите на паметта (музеи, архиви и библиотеки) - като специалисти, организатори, уредници и др.;
  • в печатните и в електронните медии - консултанти по етнически и религиозни въпроси и др.;
  • в областта на туризма - като организатори, сътрудници, екскурзоводи и др.

 

Последна промяна на 17 Януари 2019