web accessibility bulgarian flag english flag

Филиал – гр. Смолян

    Във филиала се осъществява обучение по специалностите „Начална училищна педагогика и чужд език (английски)“, „Български език и английски език“; , „Български език и история“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“, „История и география”, „Мар­ке­тинг“ (само платено обучение) , „Туризъм“ и „Биология с екотуризъм”, които са представени при съответните факултети.

 

На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език (ан­глий­ски);

Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;

Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;

Математика, информатика и информационни технологии;

История и география;

Мар­ке­тинг (само платено обучение);

Ту­ризъм;

Биология с екотуризъм.

Последна промяна на 22 Февруари 2018

Подстраници