уеб достъпен сайт български език английски език

Филиал – гр. Смолян

    Във филиала се осъществява обучение по специалностите „Начална училищна педагогика и чужд език (английски)“, „Български език и английски език“; , „Български език и история“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“, „История и география” и „Мар­ке­тинг“ (само платено обучение), които са представени при съответните факултети.

 

На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език (ан­глий­ски)

Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език

Бъл­гар­ски език и ис­то­рия

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Математика, информатика и информационни технологии

История и география

Мар­ке­тинг (само платено обучение)

Последна промяна на 14 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол