уеб достъпен сайт български език английски език

Филиал – гр. Смолян

    Във филиала се осъществява обучение по специалностите „Начална училищна педагогика и чужд език (английски)“, „Български език и английски език“; , „Български език и история“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика, информатика и информационни технологии“, „История и география”, „Мар­ке­тинг“ (само платено обучение) , „Туризъм“ и „Биология с екотуризъм”, които са представени при съответните факултети.

 

На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език (ан­глий­ски)

Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език

Бъл­гар­ски език и ис­то­рия

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Математика, информатика и информационни технологии

История и география

Мар­ке­тинг (само платено обучение)

Биология с екотуризъм

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол