уеб достъпен сайт български език английски език

Биология с екотуризъм

(Обучението се провежда само във филиала в гр. Смолян.)

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация:биолог с компетенции по екотуризъм

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 3

 

Обучение по специалност „Биология с екотуризъм“ се осъществява единствено в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян. Разкриването ú е обусловено, от интензивното развитие на екотуризма, като нoва форма в туристическата индустрия и е в пряка връзка с туристическото райониране на България, според което екотуризмът е специализиращ за район „Родопи“, чийто център е гр. Смолян. Това поражда и необходимост от нов тип специалисти, съчетаващи добра теоретична и практическа подготовка в две основни области на познанието – биология и туризъм.  

Посочената нова бакалавърска програма има подчертано интердисциплинарен характер, позволяващ на студентите да придобият  фундаментални и профилирани познания в сферата на биологията, екологията и туризма. По време на обучението си студентите овладяват знания за основни биологични явления и процеси, усвояват методи и подходи за изучаване и опазване на растителното и животинско разнообразие, и другите компоненти на природната среда. Придобиват знания за възможностите и подходите за тяхното природосъобразно използване, като ресурс за развитие на екологичен туризъм. Предвидените теренни практики са съобразени с характера на специалността и значимия природен ресурс на Смолянския регион.

Обучението по програмата се провежда според утвърдена учебна документация и съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. Учебният процес е осигурен с висококвалифицирани преподаватели  предимно от Биологическия факултет на Пловдивския университет.

Успешно завършилите специалността получават професионална квалификация „биолог с компетенции по екотуризъм“. По-конкретно, дипломиралите се студенти в специалността могат да работят като: биолози в университети, научни институти, медицински заведения, държавни институции и неправителствени организации; организатори, консултанти, туристически гидове и специалисти в туристически дружества, информационни центрове и други. 

Последна промяна на 18 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол