web accessibility bulgarian flag english flag

Биология, човешко поведение и здраве

(Обучението се провежда само във филиала в гр. Смолян.)

Професионално направление: Биологически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: биолог, консултант в сферата на позитивната психология

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 3

 

    Специалността „Биология, човешко поведение и здраве“ е иновативна и обучението по нея се осъществява само в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във филиала в Смолян.

    Обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността „Биология, човешко поведение и здраве“ е в съответствие с мисията, целите и задачите, формулирани в приетата Стратегия за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и се основава на интердисциплинарен подход, обединяващ биологични, психологични и философски познания за природата и човека, човешкото поведение и факторите, които го повлияват, както и на възможността придобитите знания да се използват за постигане на физическо и духовно благополучие на индивида.

    Тази специалност предлага на студентите комплексен интердисциплинарен подход, базиран както на фундаментални биологични, така и на задълбочени психологически, етични, медико-хигиенни и социални дисциплини. Обучението по специалността е насочено към създаване на умения за експериментиране и анализиране, наблюдение и консултиране, изследване на специфични казуси, работа в екип, създаване и поддържане на доверие, преодоляване и управление на конфликти, адекватни психологически и социални преценки, самооценка и самоусъвършенстване.

    Така планираната като съдържание на учебни дисциплини бакалавърска програма „Биология, човешко поведение и здраве“ и наличната материална база са предпоставка за качествена и сериозна подготовка на бъдещи биолози със специфични теоретични познания и практически умения, насочени към постигане на личностно физическо и духовно благополучие, основано на познания за природата, човека и човешкото поведение.

    Интегративният подход при реализирането на учебния процес се осъществява от висококвалифицирани преподаватели по биология и психология – професори, доценти и асистенти, работещи в Биологическия, Педагогическия, Философско-историческия и други факултети на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Задължителните, избираемите и факултативните дисциплини от учебния план предоставят на студентите разнообразни подходи и техники за изследвания и работа по конкретна проблематика. Учебните години завършват с теренни практики и с тренинги.

   Завършилите специалността „Биология, човешко поведение и здраве“ придобиват професионална квалификация „биолог“, като притежават специфични теоретични познания и практически умения за консултиране в сферата на позитивната психология, базирани на връзката между биология, психология, духовност и здраве. Заради широката си подготовка в областта на психологията завършилите тази специалност могат да работят също в образователната сфера и здравеопазването, в институциите за социални грижи, социалното подпомагане и бюрата по труда.

Последна промяна на 19 Януари 2017