уеб достъпен сайт български език английски език

Национална сигурност

Професионално направление: Национална сигурност

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: експерт по сигурността

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  Обучението по специалност „Национална сигурност“ има за цел да подготви експерти  в сферата на националната сигурност на Република България.

  Програмата осигурява фундаментални знания в ключови области като: сигурност и отбрана, държавно управление, икономика, политически науки, право, криминална психология и др. Обучението се извършва по съвременна методика с интерактивни и иновативни методи, с модерна дигитална техника и средства (мултимедии, видеофилми, симулации и др.).

  За засилване на практическата насоченост студентите ще провеждат специализирани стажове и ще имат възможност да се включват в работата по проекти, свързани със защитата на сигурността, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността, управлението на риска в сферата на сигурността, организацията и управлението на корпоративната и фирмената сигурност, защита на критичната инфраструктура.

  Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалност „Национална сигурност“ могат да намерят професионална реализация  в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защита на  националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и в някои специални органи и звена – Специализирания отряд за борба с тероризма, Държавната агенция   „Оперативно-технически операции“ и др. Те ще могат да развият своята професионална кариера в определени звена на Министерството на правосъдието, в органите и администрацията  на централната  и териториална държавна власт, както и в звената, ангажирани с осигуряването на сигурността и отбраната, опазването на обществения ред, управлението на кризи и конфликти и защитата от бедствия и аварии на територията на населените места и извън тях.

  Дипломираните бакалаври по национална сигурност могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол