уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри девет нови операции

Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри девет нови операции

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), което се проведе на 22 и 23  октомври в София, бяха разгледани  и одобрени критерии за избор на девет операции на обща стойност 424,5 млн. лв.

Новите операции са в рамките на първите три приоритетни  оси на програмата. Целта на операциите е да се осигури подкрепа в сферата на научните изследвания, на образованието и ученето през целия живот и за създаване на образователна среда за активно социално приобщаване.

Бяха одобрени Индикативна годишна работна програма и Комуникационен план на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 г.

Благодарност към екипа на Управляващия орган на Програмата изрази г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел в Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Той изтъкна ползотворния и конструктивен начин за програмиране на нови операции, включващ отчитане на мнението на всички заинтересовани страни при работата на Подкомитета и тематичните работни групи към Комитета за наблюдение на ОП НОИР.

В следващите месеци се очаква Управляващият орган на ОП НОИР да изготви и утвърди насоки за кандидатстване по всички девет одобрени операции:

 • „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“
 • „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
 •  „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“
 •  „Ученически практики“
 • „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“
 •  „Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“
 •  „Ограмотяване на възрастни“
 • „Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“
 • „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.
Последна промяна на 26 Октомври 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол