уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Наука
  4. »
  5. Програми и проекти
  6. »
  7. Новини и акценти
  8. »
  9. Молба за експертно мнение – консултация по новата РП „Хоризонт Европа“

Молба за експертно мнение – консултация по новата РП „Хоризонт Европа“

Уважаеми госпожи и господа, 

От името на дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката, се обръщам към Вас за консултация по съществото на предложената нова Рамкова програма „Хоризонт Европа“, и по-конкретно  – във връзка с препоръките от окончателния доклад на Работната група на Комитетa за европейското научноизследователско пространство и иновациите (ERAC) на тема „Партньорства“ в „Хоризонт Европа“.  Международното сътрудничество е хоризонтален принцип при изпълнението на програмата и постигането на целите й. Темата засяга не само научноизследователските организации и екипи, но също така университетите, индустрията, бизнеса и гражданското общество. Подобряването на средата е свързано с устойчиви и работещи връзки между наука, образование и бизнес, за да може иновациите да произвеждат работещи решения за обществените предизвикателства и да допринасят за повишаването на икономическата конкурентоспособност. Предложението на Европейската комисия за Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ се основава на доказателствата и извлечените поуки от междинната оценка на „Хоризонт 2020“, както и на препоръките на независимата Група на високо равнище за увеличаване на въздействието от програмите на ЕС за научни изследвания и иновации и др. Това, което се вижда на пръв поглед е, че предложението за нова рамкова програма представлява по-скоро еволюция, отколкото революция спрямо действащата 8-ма Рамкова програма, като предложенията са съсредоточени върху няколко подобрения в концепцията, с цел да бъдат подобрени допълнително откритостта и въздействието. Общите цели на „Хоризонт Европа“ произтичат от Договора за функционирането на Европейския съюз. Те са: укрепване на научната и технологичната база на Съюза и насърчаване на конкурентоспособността му, включително конкурентоспособността на неговата промишленост; осъществяване на стратегическите приоритети на политиката на ЕС и допринасяне за справянето с глобалните предизвикателства, включително целите за устойчиво развитие. „Хоризонт Европа“ има и специфични цели, чрез които да отговори на определени предизвикателства, пред които е изправен ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. Чрез съгласуване на действията с други държави и региони в света ще се постигне по-голямо въздействие в рамките на международно сътрудничество с безпрецедентен мащаб. Въз основа на взаимната изгода партньори от цял свят ще бъдат поканени да се включат в усилията на ЕС като неразделна част от инициативите в подкрепа на действията на ЕС за устойчивост, повече високи постижения в областта на научните изследвания и иновациите и конкурентоспособност. Международните съвместни действия ще гарантират ефективно справяне с глобалните обществени предизвикателства и целите за устойчиво развитие, достъп до най-добрите в света таланти, експертен опит и ресурси и засилено предлагане и търсене на иновативни решения.

Във връзка с провежданата сред държавите членки на ЕС консултация по повод предложение за решение на Съвета (Brussels, 7.6.2018 COM(2018) 436 final 2018/0225 (COD) и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма на ЕС, изпълняваща Рамковата програма за периода 2021-2027 г. Ви каним да изпратите Вашата експертна позиция по темата за международното сътрудничество и предложения за промени по компетентност до края на месец август. Прилагаме и предложението на Европейската комисия за Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и Специфична програма за осъществяване на Рамковата програма.  Темата за международното сътрудничество е застъпена основно в Articles in the Regulation: Art. 12 (also in the context of relevant articles from rules for participation and dissemination: 18.1/18.2/18.5; 19.2; 35.1/35.6)  , Relevant parts in the Specific Programme: Annex I (Intro) International cooperation; Part Strengthening the ERA / 2. Reforming and Enhancing the EU Research and Innovation System – Broad lines indent 9 (page 78); For consideration: relevant parts of the Impact Assessment: Part 1 out of 3: Chapter 3.2.3;  Part 2 out of 3: Annex 8, point 3; Annex 10; p.78 of Nica Report;p.12-Framework Programme;p.4 and p.17-part 3.2.3.

Като допълнение Ви прилагаме и следната интернет страница, в която редовно се публикуват различни становища и мнения на заинтересовани страни от държавите членки: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/live-blog-reactions-horizon-europe.

Ще Ви бъдем благодарни ако изпратите становища и по други елементи на предложенията, относно оперативните цели на Програмата, прилагането и програмирането на конкурсите, предложената синергия между програмата Хоризонт Европа и други програми в т.ч. програмите на ЕСИФ, принципите за участие и за разпространение на резултатите, правилата за оценка, съвместното програмиране, като възможност за разширяване на участието, и др.

Повече информация за предложението може да бъде намерена тук http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=151 , както и в прикачените документи. В допълнение, за Ваше улеснение прилагам и позиция на 13 Европейски асоциации в Европа.

С уважение, 

Златина Карова

Zlatina Karova

Началник отдел "Транснационални научни инициативи" в дирекция "Наука"

Head of Transnational Scientific Initiatives Unit at Science Directorate

Министерство на образованието и науката

Ministry of education and science

Телефон: +359 2 921 7768 / +359 888 61 49 30

Адрес:    1000 София, бул. Княз Дондуков 2 А-ет.V, стая 549

 

Последна промяна на 21 Август 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол