уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Създаден е нов профил в oud.mon.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

"Министерство на образованието и науката" стартира проект BG05M2OP001-2.012 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общата цел на Проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност, въвеждането на системен и комплексен институционален подход на Министерство но образованието и науката за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

Екипът за организация и управление на Проекта (EОУП) отправя покана към всички висши училищата да му бъдат предоставени за одобрение и включване в списъка на Информационната система за управление на проекта (ИСУП) обучителни програми по Дейности 3.2 от Проекта.

Дейността предвижда: Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се.

За предложените програми ще бъде осигурен достъп в платформата https://oud.mon.bg ,

За да създадете потребителски профил, трябва да се регистрирате използвайки ЕИК на организацията и код за регистрация: fUJc8!

Вход

2020.

 

Последна промяна на 24 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол