уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Еразъм+ К2 висше образование

Стратегическите партньорства в сферата на висшето образование подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в областта на висшето образование с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики.

Сред възможните теми на проектите са:

  • Развитие, тестване и прилагане на иновативни практики (методи на обучение, създаване на нови курсове и схеми за обучение, консултиране и подкрепа) с цел повишаване качеството на преподаването и услугите във висшите учебни институции;
  • Сътрудничество между институциите в сферата на висшето образование и местните общности за насърчаване на местното развитие в международен план;
  • Прилагане на международни инициативи за насърчаване на социалното включване и предприемачеството;
  • Разработване на съвместни учебни / интензивни програми;
  • Развитие на виртуалната мобилност, използване на ИКТ и на отворени образователни ресурси, развитие на гъвкава система за обучение;
  • Подпомагане признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво чрез ефективни системи за осигуряване на качеството на учебните резултати, посредством Европейски и национални квалификационни рамки.

Крайният срок за подаване на предложения е 24.03.2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 10 Февруари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол