уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


СЪОБЩЕНИЕ

 ВНЕК по двустранно сътрудничество е готова с проверката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“. Тъй като предвидения в Правилника срок за отстраняване на установените несъответствията е фиксиран на 5 дни от уведомяването, и отчитайки, че през м. август повечето организации са в годишен отпуск, ИС на ФНИ реши писмата за административно несъответствие до ръководителите на проектите по конкурса да бъдат изпратени на 01.09.2020 г.

https://www.fni.bg/?q=node/1163

Последна промяна на 05 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол