уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" се включва в проект - SPEAR - Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" се включва в проект - SPEAR - Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност

SPEAR (Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност) е проект финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, в приоритетна област „Наука с и за обществото“ и е насочен преди всичко към дейности свързани с координация и подкрепа.

Въпреки многобройните проекти на територията на целия ЕС, ориентирани към подобряване на равенството между половете в академичните среди, предизвикателства продължават да съществуват, а практиците и активистите, работещи за промяна в областта, изпитват умора и усещат липсата на структури, които да ги подкрепят. Чрез въвеждане на планове за равенство между половете (gender equality plans – GEPs), SPEAR ще инициира институционална промяна в девет европейски научноизследователски организации.

С общ бюджет от 3 млн. евро, SPEAR се координира от главните изследователи по проекта Ева София Майерс и Лив Байснер (от Университета на Южна Дания). Проектът включва 11 партньори от 9 европейски страни и ще продължи 4 години, от януари 2019 г. до декември 2022 г. SPEAR стартира в Одензе, Дания на 23 януари 2019 година.

Цели, дейности и очаквано въздействие

Основните дейности от проекта SPEAR ще се фокусират върху подпомагане процеса на въвеждане на планове за равенство между половете (GEPs) в европейските университети, в съответствие с инструментариума GEAR (Gender Equality in Academia and Research) на Европейския институт за равенство между половете.

Проектът ще създаде общности за обучение (Community of Learning – CoL), в които подкрепящите партньори ще подпомагат провеждането на сесии, след като всички партньори по проекта започнат да идентифицират необходимостта както от еднакви, така и от различни подходи за действие в различните институции. В сътрудничество, в рамките на SPEAR, ще бъдат създадени и общности за практики (Community of Practice – CoP), които ще се фокусират върху споделянето на практически опит и трансформирането на учебния материал в практически действия в момента, в който институциите започват своята работа по плановете за равенство между половете.

Така, чрез взаимосвързаните си общности за обучение (CoL) и общности за практики (CoP), SPEAR ще предложи подкрепящи структури. Общностите за обучение ще предоставят платформи за обучение, докато общностите за практики ще осигурят арена за обмяна на опит. И двете са от решаващо значение за успешното и устойчиво въвеждане на плановете за равенство между половете, ключов инструмент за подобряване на набелязаните проблеми в областта.

Основната цел на SPEAR е да подкрепя въвеждането на планове за равенство между половете (GEPs), следвайки поетапното ръководство, разработено от Европейския институт за равенство между половете. SPEAR предвижда да прилага това ръководство с уникален методически подход (SPEAR‘s COMPASS), ориентиран към въвеждането на творчески (Creative) , отворени (Open), смекчаващи (Mitigating), процесуални (Processual), отговорни (Accountable), интелигентни (SMART) и устойчиви (Sustainable) промени.

Неразделна част от цялостната рамка на проекта SPEAR е усъвършенстваната независима система за оценка, която има за цел да подсили обратната връзка и обучението на участниците през целия период на изпълнение на проекта. SPEAR, също така, планира стратегически мерки за разпространение на резултатите, които са ориентирани към подпомагане на главната цел, свързана с устойчивост на резултатите по време и след SPEAR.

SPEAR има за цел да насърчи устойчивостта на практиките за равенство между половете в академичните среди, чрез редица мерки и резултати, включително чрез осъществяване на връзки с други проекти, третиращи темата за равенство между половете, изграждане на мрежи и общности в рамките и извън SPEAR консорциума и формулиране на практически препоръки за политиката в областта.

Очакваното въздействие на проекта включва:

  • Увеличаване броя на научноизследователските организации и висшите учебни заведения, които са въвели планове за равенство между половете;
  • Увеличаване участието на жените, работещи в сферата на научноизследователската и развойна дейност и подобряване на перспективите им за кариера;
  • Подобряване на баланса между половете в управленските структури на научноизследователските организации;
  • Засилване измеренията на равенството между половете в научно-изследователското съдържание.

Консорциумът:
SPEAR консорциумът включва 11 партньора от 9 европейски държави: Университетът на Южна Дания (Дания), Университетът „Uppsala” (Швеция), Университет „RWTH Aachen“ (Германия), Europe Media Non-profit Ltd. (Унгария), Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (Австрия), Югозападният университет (България), Пловдивският университет (България), Виленският университет (Литва), Университет „Vytautas Magnus“ (Литва), Университетът „Nova de Lisboa“ (Португалия) и Университетът в Риека (Хърватия). Към консорциума е присъединена и консултативна група, включваща представители на ключови за областта заинтересовани страни.

Контактно лице за връзки с пресата:

Ева София Майърс, координатор, myers@sdu.dk, +45 6011 1898.

 

Това прессъобщение отразява само мнението на автора; Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) и Европейската комисия не носят отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация.

 

 SPEAR has received funding from the European Commission under H2020-SWAFS-2018-2020 under the grant agreement No. 824544.

Последна промяна на 29 Март 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол