уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Правила за кандидатстване и методика за оценка на проектите за Центрове за върхови постижения и за компетентност по ОП НОИР

Правила за кандидатстване и методика за оценка на проектите за Центрове за върхови постижения и за компетентност по ОП НОИР

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  (ОП НОИР) прие на свое заседание, проведено на 22 и 23 октомври, критерии за избор на две операции свързани с научните изследвания и създаването и развитието на центрове за върхови постижения (ЦВП) и центрове за компетентност (ЦК). Тези две операции са за общо финансиране от 350 млн. лева, което ги прави най-мащабните за програмата.

Новите операции са в рамките на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР. Двата типа центрове са планирани така, че да преодолеят основни проблеми пред научната общност, висшите училища и бизнесът.

Към настоящата информация публикуваме одобрените критерии за избор на операции по процедури: „Създаване и развитие на Центрове за върхови постижения (ЦВП)“ и „Създаване и развитие на Центрове за компетентност (ЦК)“, както и методология за оценка на проектните предложения.

Разяснения и отговори на въпроси ще бъдат дадени по време на предстоящите информационни събития в София и Пловдив на 18 декември 2015 г. Управляващият орган ще публикува подробна информация относно мястото и часовете на провеждане на тези две събития  на следните интернет адреси:

 

Последна промяна на 30 Ноември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол