уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие

Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “.

Основна цел на процедурата е да се разшири териториалния обхват на младежките центрове в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в периода 2009-2014г., да се увеличи многообразието на техните дейности, както и броя на младежите и на другите представители на общността, включени в дейностите на центровете, с цел да се осигури съответствието им с нуждите на младите хора в региона (включително и на тези от уязвимите групи).

Допустими кандидати по процедурата са съответните общини: Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 4 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 500 000 евро до 1 500 000 евро. Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11.11.2019 г., 18:00 ч.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 24 Септември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол