уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2016-0003

ПРОЕКТО ДОГОВОР

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 Доставка на компютърна техника и периферна техника за ПУ"Паисий Хиленд0арски", гр. Пловдив по 7 обособени позиции

1.Решение

2. Обявление

3. Образец 1- Опис на документите

4. Образец2 - Стандартен образец за ЕЕДОП

5. Образец 3- Заявление за участие

6.Образец 4 - Декларация

7. Образец 5- Декларация по чл. 97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54,ал.1,т1,2 и 7 от ЗОП

8. Образец 6- Декларация по чл. 97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП

9. Образец 7- Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, ал.1,т.1,3 и 5 ЗОП

10. Образец 8-Декларация за приемане каузите на приложения договор

11. Образец 9- Декларация за срок на валидност на офертата

12. Образец 10- Декларация за подизпълнител

13. Образец 11- Декларация ново оборудване

14. Образец 12- Проект на договор

15. Образец 13- Техническо предложение

16. Образец 14- Ценово предложение

17. Образец 15 - Техническа спецификация по обособени позиции

18.Отговор на питане по техническата документация 

20. Протокол №1 за доставка на компютри

 21. Въпрос на комисията

22. Отговор

23. Покана за отваряне на ценовите оферти

24. Протокол №2

25. Доклад

26. Решение за прекратяване на процедура по об. позиция 6

27. Решение за обявяване на изпълнител по обособените позиции на конкурса

28. Обявление за възложена поръчка - Риск електроникс

29. Обявление за възложена поръчка - Панда

30. Обявление за възложена поръчка- Контракс

31. Обявление за възложена поръчка - Лирекс

- Уведомително писмо

32. Обявление за приключване на обществена поръчка- Панда

33. Обявление за приключване на обществена поръчка- РИСК ЕЛЕКТРОНИКС

34.Обявление за приключване на обществена поръчка- Лирекс БГ

35. Обявление за приключване на обществена поръчка - Контракс АД

 

 

 

 

Последна промяна на 19 Април 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол