уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Изпълнение на СМР на сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" - ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Изпълнение на СМР на сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" - ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Изпълнение на СМР на сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" - ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01

 

Документ Дата на публикуване
1. Решение           20.12.2019
2. Обявление 20.12.2019
3. Документация 20.12.2019
4. Приложение № 1 - КС 20.12.2019
5. Приложение № 2 - Опис на представените документи 20.12.2019
6. Приложение № 3 - Техническо предложение 20.12.2019
7. Приложение № 4 - Ценово предложение 20.12.2019
8. Приложение № 4.1. - КСС 20.12.2019
9. Приложение № 5 - Проект на договор 20.12.2019
10.

Приложение № 6 - проектна документация

Разрешение за строеж

Проекти Входно фоайе и асансьор

Проекти Фасадна топлоизолация

20.12.2019
11.

ЕЕДОП

20.12.2019
12.

Разяснение

08.01.2020
13.   Съобщение 11.02.2020
14. Доклад 19.02.2020
15.  Протокол 1 19.02.2020
16.  Протокол 2 19.02.2020
17. Протокол 3 19.02.2020
18.  Обобщен протокол 19.02.2020
19. Решение  20.02.2020
20.  Обявление за възложена поръчка 30.03.2020 
21.

 Договор

Приложения

30.03.2020

22.

 Допълнително споразумение

27.04.2020

23.

Обявление за изменение

27.04.2020

24.

Обявление за приключен договор Д-36/16.03.2020 г.

07.12.2020

 

 

 

Последна промяна на 07 Декември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол