уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Периодична доставка на реактиви, реагенти и консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Периодична доставка на реактиви, реагенти и консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Документ Дата на публикуване
1 Решение                               27.03.2020г.
2 Обявление 27.03.2020г.
3. Документация  30.03.2020г.
4. Техническа спецификация - Приложение № 1  30.03.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2 30.03.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3   30.03.2020г. 
7 Проект на договор - Приложение № 4  30.03.2020г.
8 Декларация - Приложение № 5  30.03.2020г.
9 ЕЕДОП  30.03.2020г.
10 Решение за изменение   13.04.2020г.
11 Протокол № 1   09.06.2020г. 
12  Съобщение 24.07.2020г. 
13  Протокол № 2 01.09.2020г.
14  Протокол № 3 01.09.2020г. 
15  Протокол № 4 01.09.2020г.
16  Доклад по чл.103, ал.3 ЗОП 01.09.2020г.
17  Решение 01.09.2020г.
18

 Обявление за възложена поръчка

 Договори с приложения

19.10.2020г.
19

 Обявление за приключен договор

27.01.2021г.
20

 Обявление за приключен договор

18.03.2021г.
21

 Обявление за приключен договор

24.06.2021г.

 

Последна промяна на 24 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол