уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „Предоставяне на застрахователна услуга за застраховане на оборудване за научноизследователска дейност на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

„Предоставяне на застрахователна услуга за застраховане на оборудване за научноизследователска дейност на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

Документ Дата на публикуване
1 Решение                               11.06.2020г.
2 Обявление 11.06.2020г.
3. Документация  11.06.2020г.
4. Техническа спецификация - Приложение № 1  11.06.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2 11.06.2020г.
6.

Ценово предложение - Приложение № 3 

Таблица 1 към Ценово предложение

Таблица 2 към Ценово предложение

 11.06.2020г. 
7 Проект на договор - Приложение № 4  11.06.2020г.
8 Декларация - Приложение № 5 11.06.2020г.
9 ЕЕДОП 11.06.2020г.
10 Съобщение  18.06.2020г.
11 Разяснение  19.06.2020г. 
12  Протокол № 1 16.07.2020г. 
13  Съобщение 30.07.2020г. 
14  Протокол № 2 14.09.2020г.
15  Протокол № 3  14.09.2020г.
16  Протокол № 4 14.09.2020г.
17  Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 14.09.2020г.
18  Решение 14.09.2020г.
19

 Обявление за възложена поръчка

 Договор с приложения

15.10.2020г.

 

Последна промяна на 15 Октомври 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол