уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали“

„Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали“

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/profildoc3/ZOP/2.%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%202%20-%20%D0%95%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9F_1.doc

Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали“

1. Решение

2. Обявление

3 . Документация

 4. Приложения

1.Приложение 1- Опис на документи

2. Приложение 2- ЕЕДОП

3. Приложение 3-Техническо предложение

5. Приложение 4- Предлагана цена

5.1. Приложение 4.1 - Количествена сметка

6. Приложение 5 - Декларация за запознаване

7. Приложение 6 - Проект на договор

8. Приложение 7 - Техническа спецификация

9. Приложение 8 -Декларация - чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП

10. Приложение 9 - Декларация- чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1 т.3-55 ЗОП10.

11. Приложение 10 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 от ЗОП

12.Приложение 11- Декларация за подизпълнител

13. Приложение 12 - Декларация по чл.3 и чл.5 от Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества

14. Проекти- Архитектура

- Конструкции

- В/К

- Електро и ПИИ

15. Протокол №1

16.Съобщение за отваряне на ценовите оферти

17. Доклад до Възложителя

18. Протокол за определяне на Изпълнител

19. Решение за определяне на Изпълнител

20. Рисмо от КЗК

21. Доклад

22. Протокол

23. Решение

24. Писмо от КЗК

25. Протокол

26. Решение

27. Договор

28. Техническо предложение

29. Ценово предложение

30. Информация за възложена поръчка

31. Обявление за сключен договор - 29.04.2021 г.

 

Последна промяна на 29 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол