уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2017

Доставка на компютърна и периферна техника за ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по 6 обособени позиции

 Документация

1. Решение

2. Обявление

3. Опис на документи

4. Образец 2 - Заявление за участие

5.Образец 3 - ЕЕДОП

6. Декларация - чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1,т.1,2 и 7 ЗОП_1

7. Образец 5 - Декларация - чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП

8. Образец 6- Декларация за липса на обстоятелства по чл.55 ЗОП

9. Образец 7- Декларация приемане клаузи на договор_1

10. Образец 8- Декларация срок на валидност на оферта_3

11. Образец 9- Декларация за подизпълнител

12. Декларация ново оборудване

13. Образец 11- Проект на договор

14. Образец 12- Техническо предложение

15. Образец 13- Ценово предложение_1

16. Образец 14- Техническа спецификация

17. Образец 15- - Декларация по чл.3 и чл.5,т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества

18. Решение за корекция

19. Обявление за отваряне на ценови оферти

20. Протокол 2

21. Решение

22. Договор за доставка на локално оборудване

23. Договор за доставка на преносими компютри

24. Договор за доставка на монитори

25. Договор за доставка на настолни компютри

Последна промяна на 11 Януари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол