уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Обществени поръчки - процедури

 

Дата на публикуване № в АОП Процедура
 11.10.2013 00858-2013-0004

Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника по 10 обособени позиции за ПУ "Паисий Хилендарски

 28.10.2014 00858-2014-0003 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции, по проект "Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори"
 22.01.2015 00858-2015-0001 Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване в изпълнение на договор BG161PO003-1.2.3-0009-C0001 "Създаване на съществуващи технологични центрове"
 12.05.2015 00858-2015-0002 Доставка на 1 бр. нов пътнически автобус, категория М2, клас"В"
 13.11.2015  00858-2015-0003 Доставка на компютри и периферна техника за ПУ "Паисий Хилендарски"  по 7 обособени позиции 
 29.02.2016 00858-2016-0002 Изграждане на сграда- "АУДИТОРИИ 602 и 603" с едноетажен обем с размери дължина 40.66 м, ширина 10.16 м и височина 4.34 м в УПИ I - за ПУ "Паисий Хилендарски", кв. 15 по плана на к-с "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
 29.07.2016  00858-2016-0003 Доставка на компютърна техника и периферна техника за ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, по 7 обособени позиции
 29.07.2016  00858-2016-0004 Извършване на ремонт и рехабилитация на учебни зали в сгради №3 и №4 в УПИ I - за ПУ "Паисий Хилендарски", кв. 15 по плана на к-с "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
 03.08.2017  00858-2017-0003 Доставка на компютърна и периферна техника за ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по 6 обособени позиции
 03.08.2017  00858-2017-0001

Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” филиал „Любен Каравелов” гр. Кърджали

 03.08.2017  00858-2017-0002

Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Нова сграда и благоустрояване на прилежащо и заобикалящо пространство” за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски”

 10.08.2017  00858-2017-0004

Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Нова сграда и благоустрояване на прилежащо и заобикалящо пространство” за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски& rdquo; - нова процедура

 08.08.2018  00858-2018-0001 Доставка на компютърна и периферна техника за ПУ "Паисий Хилендарски"
 31.12.2018  00858-2018-0002

 Доставка на оборудване за научноизследователската дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12  за ПУ "Паисий Хилендарски" по обособени позиции

 08.02.2019 00858-2019-0001

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции - етап 2

 25.02.2019  00858-2019-0002

 Изпълнение на СМР по вътрешен ремонт и обзавеждане на сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" - етап I, по проект BG05M20P0001-1.002-0005-C01

 01.03.2019  00858-2019-0003

 ИНЖЕНЕРИНГ (ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРОЕЖ: „СГРАДА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”, ГРАД ПЛОВДИВ

 06.03.2019  00858-2019-0004

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3 - прекратен

 02.04.2019 00858-2019-0005 „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ“
 22.05.2019 00858-2019-0006

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3A

 03.07.2019  00858-2019-0007

Доставка на система от газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър (GC/MS/MS)

 24.07.2019  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

 27.08.2019  

Доставка на офис-консумативи

 27.08.2019  

Доставка на канцеларски материали

 03.10.2019  00858-2019-0008

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ - ГР. ПЛОВДИВ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

 19.11.2019  00858-2019-0009

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3A1

 12.12.2019  

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01” - ново

 20.12.2019 00858-2019-0010

Изпълнение на СМР на сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" - ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01

 16.03.2020  00858-2020-0001 Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01
 17.03.2020  00858-2020-0002 Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив
 20.03.2020  00858-2020-0003 ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.ПЛОВДИВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
 23.03.2020  00858-2020-0004 Доставка на специализиран софтуер за молекулярни анализи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 
 27.03.2020  00858-2020-0005  Периодична доставка на реактиви, реагенти и консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01
 01.04.2020  00858-2020-0006 ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ С ОБЩО И СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 08.04.2020  00858-2020-0007 Доставка на апаратура/оборудване за научни цели на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции
 11.06.2020  00858-2020-0008 „Предоставяне на застрахователна услуга за застраховане на оборудване за научноизследователска дейност на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01”
12.06.2020 00858-2020-0009 „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” - Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“

 

Последна промяна на 12 Юни 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол