уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2016-0004

Извършване на ремонт и рехабилитация на учебни зали в сгради №3 и №4 в УПИ I - за"ПУ Паисий Хилендарски", кв. 15 по плана на к-с "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

1. Решение

2. Обявление

3. Количествена сметка

4. Документация за участие

5. Образец 1 - Опис на документите

6.Образец 2

7. Образец 3 - Декларация за сходство

8. Образец 4

9. Образец 5- Декларация за оглед

10. Образец 6- Декларация за приемане клаузите на договора

11. Образец 7 - Декларация по чл. 54 и 55 от ЗОП

12. Образец 8 - Декларация по чл.39,ал.3,т.1, б"д" от ППЗОП

13. Образец 9 - Декларация за срок на валидност на офертата

14. Образец 10- Проект на договор

15. Образец 11 - Декларация за подизпълнител

16. Образец 12 - Техническо предложение

17. Образец 13- Ценово предложение

18. Технически проекти по отделните части

Архитектура, ОВК, В/К, Об. Записка, Електро

19. Протокол №1

20. Писмо до участника

21. Протокол

22. Доклад

21. Решение

Последна промяна на 28 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол