уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Доставка на специализиран софтуер за молекулярни анализи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Доставка на специализиран софтуер за молекулярни анализи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Документ Дата на публикуване
1 Решение 23.03.2020г.
2 Обявление 23.03.2020г.
3. Документация 23.03.2020г.
4 Техническа спецификация - Проложение № 1  23.03.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2  23.03.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3 23.03.2020г.
7 Проект на договор - Приложение № 4   23.03.2020г.
8 Декларация - Приложение № 5  23.03.2020г.
9 ЕЕДОП  23.03.2020г.
10 Решение за изменение  13.04.2020г.
11 Решение за изменение  23.04.2020г.
12 Решение за прекратяване    04.06.2020г.
13  Обявление за възложена поръчка - прекратяване 19.06.2020г. 
14    
15    

 

Последна промяна на 19 Юни 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол