уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2014-0003

Дата на публикуване: 28.10.2014 г. (Номер преписка в АОП: 00858-2014-0003)

“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции, по проект „Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори”

РЕШЕНИЕ № Рзз-4822/28.10.2014 г. (601835)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА С GERATEBAU

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С AMZ

     ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА С LABTEX

     ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА С ELTA90

     ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА С МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

     ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА С ТУВИ

     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР С NETZCH GERATEBAU GMBh

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР С МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР С ЛАВТЕХ

Последна промяна на 08 Януари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол