уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Документ Дата на публикуване
1 Решение 16.03.2020г.
2 Обявление 16.03.2020г.
3. Документация 16.03.2020г.
4 Техническа спецификация - Проложение № 1  16.03.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2  16.03.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3 16.03.2020г.
7 Проект на договор - Приложение № 4   16.03.2020г.
8 Декларация - Приложение № 5  16.03.2020г.
9 ЕЕДОП 16.03.2020г.
10 Разяснение 18.03.2020г.
11 Решение за изменение 18.03.2020г.
12 Решение за изменение  10.04.2020г.
13 Решение за изменение  21.04.2020г.
14  Протокол № 1 27.05.2020г.
15  Съобщение 11.06.2020г. 
16 Протокол № 2 20.07.2020г.
17 Протокол № 3 20.07.2020г.
18 Протокол № 4 20.07.2020г.
19 Обобщен протокол 20.07.2020г.
20 Решение 20.07.2020г.
21

Обявление за възложена поръчка

Договор Д-280/01.09.2020г.

Договор Д-281/01.09.2020г.

03.09.2020г.
 22 Обявление за приключен договор   10.12.2020г. 
 23 Обявление за приключен договор   11.01.2021г. 

 

Последна промяна на 11 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол