уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2015-0001

 

Дата на публикуване: 22.01.2015 г. (Номер преписка в АОП: 00858-2015-0001)

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване в изпълнение на договор BG161PO003-1.2.3-0009-C0001 "Създаване на съществуващи технологични центрове"

РЕШЕНИЕ Рзз-300/22.01.2015 г. (644115)

ОБЯВЛЕНИЕ П-125/22.01.2015 г. (644114)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

1. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

2. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.47, ал.9 ЗОП

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ччл.56, т.8 ЗОП

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56 т.6 ЗОП

8. ДЕКЛРАРАЦИЯ СЕРВИЗНИ ИНЖЕНЕРИ

9. ДЕКЛАРАЦИЯ АПЛИКАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56 т.12 ЗОП

11. ДЕКЛАРАЦИЯ НОВО ОБОРУДВАНЕ

12. ДЕКЛАРАЦИЯ МОДЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВО

13. ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

15. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 16

16. ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕСТВИЕ

17. ТАБЛИЦА КАТАЛОЗИ И БРОШУРИ

18. ЦЕНОВА ОФЕРТА

19. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

20. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ПРОТОКОЛ 1

ОБЯВА

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

           ДОГОВОР

       

 

 

Последна промяна на 11 Септември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол